dimarts, 5 de maig de 2009

Ajuts al lloguer


Amb l'objectiu de facilitar l'emancipació dels i les joves de Sant Andreu de la Barca informem de les diferents ajuts de lloguer per a joves:


RENDA BÀSICA EMANCIPACIÓ

Es tracta d'una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys, i la poden rebre:

A- Els emancipats, amb contracte de lloguer vigent

- 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.

B- Els que s'han d'emancipar, i que encara no han formalitzat el contracte de lloguer

- 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.

- 600 € de préstec sense interessos, per a la fiança.
Aquesta quantitat s'ha de retornar en finalitzar l'últim dels contractes d'arrendament successivament formalitzats, en el termini de quatre anys des del reconeixement de l'ajut, o quan es deixi de rebre la renda d' emancipació.

- 120 €, si es necessita aval amb un avalador privat com a garantia de l'arrendament, per a les despeses de la seva tramitació.

Requisits:
- Tenir entre 22 i 30 anys (la prestació s'interromp quan es compleixen els 30 anys)
- Disposar d'almenys una font regular d'ingressos que no superi els 22.000 euros bruts anuals.
- Acreditar una vida laboral, com a mínim, de 6 mesos d'antiguitat, immediatament anteriors al moment de la sol•licitud, o una durada prevista de la font d'ingressos d'almenys 6 mesos comptats des del dia de la sol•licitud.
- Ser titular del contracte d'arrendament de l'habitatge que es destini a domicili habitual i permanent.
L'habitatge objecte del contracte d'arrendament no ha d'estar acollit a cap règim de protecció pública que limiti la seva renda màxima de conformitat amb la normativa vigent.

Per més informació: enllaç directe

Seja o primeiro a comentar